مشخصات مقاله

عنوان:  بررسي اثر دماي خشک کن و غلظت محلول صمغ ورودي به خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي و عملکردي صمغ فارسي
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميني راستابي جواد*,نصيرپور علي,كرامت جواد
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان مجمع: کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالم
نوع مجمع:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: سازمان بسيج مهندسين کشاورزي و منابع طبيعي استان البرز، موسسه زرين قلم
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

براي بررسي اثر دماي خشک کن و غلظت محلول صمغ ورودي به خشک کن بر خواص فيزيکوشيميايي و عملکردي صمغ فارسي، غلظت هاي 3، 3.5، 4، 4.5 و 5 درصد از صمغ فارسي تهيه شد و درون خشک کن پاششي در دماهاي 120، 135، 150، 165 و 180 درجه سانتي گراد خشک شدند. تجزيه و حليل داده ها با نرم افزار ديزاين اکسپرت نشان داد که افزايش دماي خشک کن باعث کاهش ويسکوزيته، کاهش خواص امولسيفايري و افزايش حلاليت صمغ فارسي مي شود اما بر ظرفيت جذب آب صمغ فارسي تاثيرگذار نيست. همچنين نتايج نشان داد که غلظت محلول صمغ ورودي به خشک کن تاثيري بر هيچ کدام از فاکتورهاي مورد بررسي ندارد.

 
كليد واژه: صمغ فارسي، دماي خشک کن، غلظت محلول صمغ، خواص فيزيکوشيميايي، خواص عملکردي