فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
رويكردهاي نوين در برنامه ريزي و توسعه پايدار منطقه ايي
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0