فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي آينده پژوهي آموزش عالي ايران: چشم اندازهاي بين المللي شدن دانشگاه ها و چالش هاي آن
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0