فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0