فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش چيستي و چگونگي تحول در علوم انساني از ديدگاه آيت ا... خامنه ايي
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0