فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
كنفرانس جهاني و اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين ايران و جهان در مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم انس
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0