فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي علوم انساني با محوريت مديريت، حسابداري، روانشناسي و اقتصاد
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0