فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي تکنولوژي هاي نوين در علوم و صنايع غذايي و گردشگري ايران
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0