فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
کنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه شهري
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0