فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
بررسي راهكارهاي مديريت توسعه كارآفريني روستايي در ايران
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0