فهرست مقالات منتشره در مجمع :  

اطلاعاتی وجود ندارد از 0
همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد چشم انداز آن در افق 1404
 

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.

صفحه 1 از 0