فهرست کامل مجامع علمی آتی کشور

اعتبار هر مجمع علمی (کنفرانس، همایش و ...) بر اساس اعتبار علمی برگزار کننده اصلی و اعتبار کمیته علمی آن سنجیده می شود.


خرداد 1396

تیر 1396

مرداد 1396

شهریور 1396

مهر 1396

آبان 1396

آذر 1396

بهمن 1396